Câu hỏiDanh mục đơn: QuestionsTRONG TRƯỜNG HỢP NÀO CHẤP HÀNH VIÊN CÓ QUYỀN GIẢM GIÁ TÀI SẢN ĐỂ TIẾP TỤC ĐƯA RA ĐẤU GIÁ?
admin Nhân viên hỏi 1 năm trước

Chấp hành viên có quyền giảm giá tài sản để tiếp tục đấu giá trong trường hợp bán đấu giá lần đầu nhưng không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành hay không?

1 Answers
admin Nhân viên trả lời 1 năm trước

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 104 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định về việc xử lý tài sản không có người tham gia đấu giá, bán đấu giá không thành thì Chấp hành viên có quyền quyết định về việc giảm giá tài sản, cụ thể như sau :
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức bán đấu giá về việc tài sản đưa ra bán đấu giá lần đầu nhưng không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành thì Chấp hành viên thông báo và yêu cầu đương sự thỏa thuận về mức giảm giá tài sản.
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, nếu đương sự không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không được về mức giảm giá thì Chấp hành viên quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá.
Mỗi lần giảm giá không quá 10% giá khởi điểm của lần bán đấu giá liền kề trước đó.