Câu hỏiDanh mục đơn: QuestionsNGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN, CHỦ TÀI SẢN CÓ QUYỀN CHUỘC LẠI TÀI SẢN ĐẤU GIÁ KHÔNG?
admin Nhân viên hỏi 1 năm trước

Tôi là người phải thi hành án dân sự, tài sản của tôi đã bị Chi cục thi hành án dân sự quận X kê biên, định giá và giao cho Tổ chức đấu giá A tổ chức thông báo bán đấu giá; trong quá trình thông báo bán đấu giá đã có một số khách hàng mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá. Tôi muốn hỏi về việc chuộc lại tài sản được pháp luật quy định như thế nào?

1 Answers
admin Nhân viên trả lời 1 năm trước

Căn cứ Khoản 5 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự quy định trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết. Như vậy trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc người phải thi hành án có quyền chuộc lại tài sản của mình đã bị kê biên đưa ra bán đấu giá.