Câu hỏiDanh mục đơn: QuestionsNẾU TÔI GỬI TÀI SẢN ĐỂ CÔNG TY BÁN, CÔNG TY SẼ GIÚP MỌI NGƯỜI BIẾT ĐẾN TÀI SẢN CỦA TÔI BẰNG CÁCH NÀO?
admin Nhân viên hỏi 1 năm trước

Nếu tôi gửi tài sản để công ty bán, công ty sẽ giúp mọi người biết đến tài sản của tôi bằng cách nào?

1 Answers
admin Nhân viên trả lời 1 năm trước

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 57 Luật đấu giá tài sản thì: Đối với tài sản bán đấu giá là động sản có giá khởi điểm từ năm mươi triệu đồng trở lên và bất động sản thì đồng thời với việc niêm yết, tổ chức bán đấu giá tài sản phải thông báo công khai ít nhất hai lần, mỗi lần cách nhau ba ngày trên báo in hoặc báo hình của trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản đấu giá và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản; mỗi lần thông báo công khai cách nhau ít nhất 02 ngày làm việc.
Trường hợp tài sản bán đấu giá là động sản có giá khởi điểm dưới 50 triệu đồng cũng có thể được công khai trên các phương tiên thông tin đại chúng nếu người có tài sản bán đấu giá yêu cầu.